Κύκλος εργαστηρίων «Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με εφαρμογή των αρχών της Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση & αξιοποίηση προσβάσιμου περιεχομένου» στη Θεσσαλονίκη